รองศาสตราจารย์
ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
ที่ปรึกษา

รองอธิการบดี
Dr. Jonathan Rante Carreo
เจ้าหน้าที่ธุรการ

อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
กรรมการ

อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์
กรรมการ

อาจารย์ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล
กรรมการ

นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวไพลิน จับใจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวณัฐชยา วชิรปัทมา
ที่ปรึกษากรรมการและผู้ช่วยเลขานุกรม