หนังสือประกอบรายวิชา

รายวิชา

ค้นหา :

AI2443คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความมั่นคงภาคการศึกษาที่ 1อ. สุธีรา พึ่งสวัสดิ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ณัฐพร นันทจิระพงศ์
AI2433คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับปัญญาประดิษฐ์ 2 ภาคการศึกษาที่ 1อ. ภัททิตา เลิศจริยพรอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ
รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
อ.อลิศรา พรายแก้ว
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
AI2303คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา
AI2203คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
AI1423คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
AI1403คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม 1ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ วรนุช มีภูมิรู้อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
AI1103คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักการและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์
AN 2292คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1รศ. ดร. บังอร ฉางทรัพย์ อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ภาสินี สงวนสิทธิ์
อ. ระพีพันธุ์   ศิริเดช
AN 2123คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. เมตตา โพธิ์กลิ่น อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อาจารย์ รังสมิา ใช้เทียมวงศ์
ผศ.ดร. อัญชลี ชุ่มบัวทอง ผศ. จันเพ็ญ บางสํารวจ 
AN 2161 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฎิบัติกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา IIภาคการศึกษาที่ 1 ผศ. เมตตา โพธิ์กลิ่น อาจารย์ผู้สอนร่วม:อ.รังสิมา ใช้เทียมวงศ
ผศ.ดร. อัญชลี ชุมบัวทอง 
ผศ. จันเพ็ญ บางสํารวจ 
AN2182คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายวิภาคศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 1อ. ภาสินี  สงวนสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนร่วม:
รศ. ดร . บังอร  ฉางทรัพย์ อ. ระพีพันธุ์  ศิริเดช 
AN2003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 1อ. ภาสินี  สงวนสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนร่วม:
รศ. ดร . บังอร  ฉางทรัพย์ อ. ระพีพันธุ์  ศิริเดช 
BH 2393คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวเคมีมูลฐานภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร. วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ศรมน สุทิน อ. ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ อ. ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา 
BH 2382คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักชีวเคมีภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ศรมน สุทิน อ. ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
BH 2341 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1อ.ศรมน สุทิน อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
BH 2333คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวเคมีพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล อ.ศรมน สุทิน
BI 1071คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ภาคการศึกษาที่ 1อ.ปวินท์ สุวรรณกุลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ยุคลธร สถาปนศริิอ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์ อ.ดร. ปิยาภรณ์ สภุัคดำรงกุลผศ. เมตตา โพธิ์กลิ่น ผศ.ดร. อัญชลี ชุ่มบัวทอง อ.รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ ผศ.จันเพ็ญ บางสำรวจ อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี
BI 1053คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ ภาคการศึกษาที่ 1อ.ยุคลธร สถาปนศิริอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
BI 1052คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฤกษศาสตร์เบื้องต้นและชีววิทยาเซลล์ภาคการศึกษาที่ 1อ.ยุคลธร สถาปนศิริอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล 
อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์ 
BI 1042คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดภาคการศึกษาที่ 1อ.ยุคลธร สถาปนศิริอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐอ.ปวินท์ สุวรรณกุลอ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียนอ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์
BI 1041คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการชีววิทยาภาคการศึกษาที่ 1อ.ปวินท์ สุวรรณกุลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ยุคลธร สถาปนศิริ
อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
BI 1012คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยา (Biology)ภาคการศึกษาที่ 1อ.ยุคลธร สถาปนศิริ อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ปวินท์ สุวรรณกุล 
อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 
CA 4056

คณะนิเทศศาสตร์

สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์


อาจารย์ประสานงาน:
อ. ณฐมน  วันวิชัย
อ. สรวลสรรค์ พจนอารี
ผศ. สุกฤตาวัฒน์  บำรุงพานิช

CA4033


คณะนิเทศศาสตร์


โครงงานพิเศษ


ภาคการศึกษาที่ 1
รองศาสตราจารย์ จรุงยศ  อรัณยะนาค

อาจารย์ผู้สอนร่วม: 
รศ. ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
รศ. รัตนา ทิมเมือง
CA4003คณะนิเทศศาสตร์การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
CA4001คณะนิเทศศาสตร์เตรียมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ อาจารย์ผู้สอนร่วม: 
ผศ. รัตนา  ทิมเมือง
ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์
รศ. จรุงยศ  อรัณยะนาค
อ. ณฐมน  วันวิชัย  
อ.สรวลสรรค์ พจนอารี
อ.ใจบุญ  แย้มยิ้ม
ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
ผศ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
อ. พิรชา  ทองอุไร
รศ.ดร.อภิชัจ  พุกสวัสดิ์
ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ศิริเจริญ
CA3373คณะนิเทศศาสตร์คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับสื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์พิรชา ทองอุไร
CA 3433คณะนิเทศศาสตร์การแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเวทีภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม
CA3343คณะนิเทศศาสตร์การเขียนบทสำหรับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ใจบุญ  แย้มยิ้มอาจารย์ผู้สอนร่วม: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง
CA3263 คณะนิเทศศาสตร์การสื่อสารองค์กรภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์สรวลสรรค์  พจนอารี
CA3213คณะนิเทศศาสตร์การออกแบบสื่อดิจิทัลภาคการศึกษาที่ 1รองศาสตราจารย์จรุงยศ อรัณยะนาค
CA3113 คณะนิเทศศาสตร์แผนกลยุทธ์สื่อโฆษณาภาคการศึกษาที่ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน์
CA3103คณะนิเทศศาสตร์การสร้างสรรค์บทโฆษณาภาคการศึกษาที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน์อาจารย์ผู้สอนร่วม: 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัจ  พุกสวัสดิ์
CA3093คณะนิเทศศาสตร์ทฤษฎีการสื่อสารภาคการศึกษาที่ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์อาจารย์ผู้สอนร่วม: 
อาจารย์ณฐมน วันวิชัย
CA3053คณะนิเทศศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
CA 2193คณะนิเทศศาสตร์โฆษณาและสื่อสารการตลาดภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ณฐมน  วันวิชัย
CA 2183คณะนิเทศศาสตร์การตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์ (Editing for Communication Arts)ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
CA 2083คณะนิเทศศาสตร์การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printed Media Design)ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน 
CA 1203คณะนิเทศศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์สรวลสรรค์ พจนอารีอาจารย์ผู้สอนร่วม: อาจารย์ ดร.ปทุมมา  บำเพ็ญทานอาจารย์ณฐมน  วันวิชัย
CA 1093คณะนิเทศศาสตร์การเล่าเรื่องข้ามสื่อภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม
CA 1083 คณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสื่อสารภาคการศึกษาที่ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์
CH 1383คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอินทรีย์เคมีเบื้องต้นภาคการศึกษาที่ 1อ. พรศักดิ์  คุณวุฒิมโนธรรม อาจารย์ผู้สอนร่วม: 
อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ 
CN0011คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนพื้นฐาน 1ภาคการศึกษาที่ 1วิทยาลัยจีนศึกษา
CN0012คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนพื้นฐาน 2ภาคการศึกษาที่ 2วิทยาลัยจีนศึกษา
CN0017คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนโบราณ 1ภาคการศึกษาที่ 1อ.หยางเจิ้นหลิน 
CN0023คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน 3ภาคการศึกษาที่ 1อ.หยางเจิ้นหลิน
CN0023คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน 3ภาคการศึกษาที่ 2อ.หยาง เจิ้นหลิน 
CN0024คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน 1ภาคการศึกษาที่ 1อ.สุวิมล ผลชารี
CN0025คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน 2ภาคการศึกษาที่ 2อ.สุวิมล ผลชารี
CN0026คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนทางการแพทย์ 1ภาคการศึกษาที่ 1อ.ยอดหทัย จีรพงษ์อุดม
CN0027คณะการแพทย์แผนจีนภาษาจีนทางการแพทย์ 2ภาคการศึกษาที่ 2อ. อ.จุติพงศ์
CM1023คณะการแพทย์แผนจีนสุขภาพกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนภาคการศึกษาที่ 3อ.สุวิมล ผลชารี
CM1035คณะการแพทย์แผนจีนทฤษฎีพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนภาคการศึกษาที่ 1อ.อรภา ศิลมัฐ
CM1043คณะการแพทย์แผนจีนเส้นลมปราณและจุดฝังเข็มภาคการศึกษาที่ 3อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM1052คณะการแพทย์แผนจีนเทคนิคการทำหัตถการนวดทุยหนาภาคการศึกษาที่ 2อ.ธนกร ชาญนุวงค์
CM1063คณะการแพทย์แผนจีนการรักษาโรคด้วยการนวดทุยหนาภาคการศึกษาที่ 3อ.ธนกร ชาญนุวงค์
CM2014คณะการแพทย์แผนจีนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีนภาคการศึกษาที่ 2อ.ภารวี ขวัญแก้ว
CM2033คณะการแพทย์แผนจีนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันภาคการศึกษาที่ 1อ.จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
CM2103คณะการแพทย์แผนจีนสมุนไพรจีน 1ภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
CM2113คณะการแพทย์แผนจีนสมุนไพรจีน 2ภาคการศึกษาที่ 1อ.สุวิมล ผลชารี
CM2122คณะการแพทย์แผนจีนพื้นฐานการแปรรูปยาสมุนไพรจีนภาคการศึกษาที่ 3อ.ดร.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
CM2132คณะการแพทย์แผนจีนเทคนิคการทำหัตการฝังเข็มและรมยาภาคการศึกษาที่ 2อ.วรพงษ์
CM2143คณะการแพทย์แผนจีนการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มและรมยาภาคการศึกษาที่ 1อ.หลินยู่วเซิง (Lin Yusheng)
CM2162คณะการแพทย์แผนจีนกฎหมายทางการแพทย์และการสาธารณสุขไทยภาคการศึกษาที่ 2อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM2172คณะการแพทย์แผนจีนความคิดเชิงวิพากย์และเวชจริยศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 3อ.อรภา ศิลมัฐ
CM2184คณะการแพทย์แผนจีนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันภาคการศึกษาที่ 1อ.จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
CM3013คณะการแพทย์แผนจีนตำรับยาจีน 1ภาคการศึกษาที่ 1อ.หยางเจิ้นหลิน 
CM3013คณะการแพทย์แผนจีนตำรับยาจีน 1ภาคการศึกษาที่ 2อ.หยาง เจิ้นหลิน 
CM3023คณะการแพทย์แผนจีนตำรับยาจีน 2ภาคการศึกษาที่ 1อ.สุวิมล ผลชารี
CM3023คณะการแพทย์แผนจีนตำรับยาจีน 2ภาคการศึกษาที่ 2อ.ดร.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
CM3034 คณะการแพทย์แผนจีนคัมภีร์โบราณภาคการศึกษาที่ 1อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3043คณะการแพทย์แผนจีนอายุรศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันภาคการศึกษาที่ 2อ.จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
CM3092คณะการแพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยา 2ภาคการศึกษาที่ 2อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM3103คณะการแพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยา 3 ภาคการศึกษาที่ 1อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM3103คณะการแพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยา 3ภาคการศึกษาที่ 2อ.หลินยู่วเซิง (Lin Yusheng)
CM3132คณะการแพทย์แผนจีนสัมมนาทางการแพทย์แผนจีนภาคการศึกษาที่ 3อ.จารุพรรณ โพธิ์สัตย์
CM3201คณะการแพทย์แผนจีนเวชปฏิบัติการฝังเข็มและรมยาภาคการศึกษาที่ 1อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3201คณะการแพทย์แผนจีนเวชปฏิบัติการฝังเข็มและรมยาภาคการศึกษาที่ 2อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3141คณะการแพทย์แผนจีนจิตวิทยาทางการแพทย์ภาคการศึกษาที่ 2อ.ยอดหทัย
CM3152คณะการแพทย์แผนจีนการอ่านบทคัดสรรหวงตี้เน่ยจิงภาคการศึกษาที่ 1อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3162คณะการแพทย์แผนจีนทฤษฎีเวินปิ้งภาคการศึกษาที่ 1อ.พรพรรณ กิตติคุณาภรณ์
CM3172คณะการแพทย์แผนจีนการอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่นภาคการศึกษาที่ 2อ.โก ซึงเท็ก (Go Sungteak)
CM3182คณะการแพทย์แผนจีนการอ่านบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่ภาคการศึกษาที่ 2อ.พรพรรณ
CM3195คณะการแพทย์แผนจีนอายุรศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน 1ภาคการศึกษาที่ 2อ.ดร.จารุพรรณ
CM3211คณะการแพทย์แผนจีนเวชปฏิบัติการนวดทุยหนาภาคการศึกษาที่ 1อ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM3211คณะการแพทย์แผนจีนเวชปฏิบัติการนวดทุยหนาภาคการศึกษาที่ 2อ. ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ
CM4015คณะการแพทย์แผนจีนอายุรกรรมแพทย์จีน 1ภาคการศึกษาที่ 1อ.เสาวลักษณ์ มีศิลป์
CM4025คณะการแพทย์แผนจีนอายุรกรรมแพทย์แผนจีน 2ภาคการศึกษาที่ 2อ.สุวิมล ผลชารี
CM4034คณะการแพทย์แผนจีนอายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีนภาคการศึกษาที่ 2อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM4043คณะการแพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยา 1ภาคการศึกษาที่ 2อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM4044คณะการแพทย์แผนจีนสูตินรีเวชภาคการศึกษาที่ 1อ.วรพงษ์ ปะดุกา
CM4064คณะการแพทย์แผนจีนโรคกระดูกภาคการศึกษาที่ 2อ.ซือ หงเยี่ยน (Shi Hongyan)
CM4072คณะการแพทย์แผนจีนโรคหู คอ จมูกภาคการศึกษาที่ 1อ.วีรชัย สุทธิธารธวัช
CM4082คณะการแพทย์แผนจีนทุยหนา 1ภาคการศึกษาที่ 2อ.ซือหงเยี่ยน (Shi Hongyan)
CM4093คณะการแพทย์แผนจีนทุยหนา 2ภาคการศึกษาที่ 2อ.ซือหงเยี่ยน (Shi Hongyan)
CM4122คณะการแพทย์แผนจีนจักษุทางการแพทย์แผนจีนภาคการศึกษาที่ 2อ.หยาง เจิ้นหลิน 
CM4133คณะการแพทย์แผนจีนกุมารเวชศาสร์ภาคการศึกษาที่ 1 อ.อรภา ศิลมัฐ
CM5025คณะการแพทย์แผนจีนฝึกงานทางคลินิก 1ภาคการศึกษาที่ 2อ.ธนกร ชาญนุวงค์
CS1001คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันภาคการศึกษาที่ 1อ. ยุวธิดา ชิวปรีชาอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. วรนุช มีภูมิรู้ อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล ผศ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ อ. ดร.ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
CS 1323คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงสร้างไม่ต่อเนื่องภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
CS 1333คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงโครงสร้างภาคการศึกษาที่ 1อ. เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
CS 1353คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPrinciples of Computer Scienceภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้
CS 2223คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุลอาจารย์ผู้สอนร่วม:อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา
CS 2303คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา
CS 3453คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการออกแบบอัลกอริทึมภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา 
CS 3503คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์ 
CS3533คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ 
CS 3713คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์และออกแบบระบบภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
CS3723คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายภาคการศึกษาที่ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ 
CS 3863คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล
CS 4773คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีComputer Graphicsภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์
CS 4916คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์ผศ. สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
EG 2822คณะภายภาพบำบัดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 1ภาคการศึกษาที่ 1อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร.สุภาณี ชวนเชยอ. สมนึก ส่่งวาณิชย์
FS 4936คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอดอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ อ.ดร.วภิาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล 
GE2242คณะนิเทศศาสตร์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมภาคการศึกษาที่ 1 อ. สรวลสวรรค์ พจนอารีอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ดร. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
MS 4053คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษวิทยาและนิติเวชศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 1ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทองอาจารย์ผู้สอนร่วม:รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุลผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่นผศ.จันเพ็ญ บางสารวจอ.ภาสินี สงวนสิทธิ์อ.รังสิมา ใช้เทียมวงศ์อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช
MS 4023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงงานพิเศษภาคการศึกษาที่ 1อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่นผศ.อัญชลี ชุ่มบัวทองอ. รังสิมา ใช้เทียมวงศ์อ. ระพีพันธุ์ ศิริเดชอ. ศรมน สุทินอ. จันเพ็ญ บางสารวจ
MS 3032คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสาทกายวิภาคศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 1รศ. ดร. บังอร ฉางทรัพย์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์
อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช
MS 3023คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.ดร.อัญชลี  ชุ่มบัวทอง ผศ.เมตตา  โพธิ์กลิ่น อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช อ. ภาสินี  สงวนสิทธิ์ 
MS 3022คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อเยื่อวิทยาภาคการศึกษาที่ 1รศ. ดร. บังอร ฉางทรัพย์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์
อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช
MS 3001คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคการศึกษาที่ 1อ. ภาสินี สงวนสิทธิ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์
MS 2002คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิคุ้มกันวิทยาภาคการศึกษาที่ 1รศ. บังอร ฉางทรัพย์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ศรมน สุทิน
MI 2463คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐานภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.รุจิราลัย พูลทวีอ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียนอ. สุรีย์พร เอี่ยมศรี
MI2134คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.รุจิราลัย พูลทวีอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียนอ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุลอ. สุรีย์พร เอี่ยมศรีอ. ภาณุพงศ์ สหายสุข
MI2133คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุลชีววิทยาภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.รุจิราลัย พูลทวีอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียนอ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุลอ. สุรีย์พร เอี่ยมศรีอ. ภาณุพงศ์ สหายสุข
MI2131คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการจุลชีววิทยาภาคการศึกษาที่ 1อ. สุรีย์พร เอี่ยมศรีอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.รุจิราลัย พูลทวีอ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียนอ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
MA1103คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน 
MA 1073คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และสถิติภาคการศึกษาที่ 1อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน
MA1012คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแคลคูลัสเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1 อ. อลิศรา พรายแก้ว
อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร
MA 1003คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 1อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน อ.อลิศรา  พรายแก้ว 
MA 1002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 1อ.อลิศรา พรายแก้ว
PA2233คณะการแพทย์แผนจีนพยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนจีนภาคการศึกษาที่ 2อ.ยอดหทัย
PH 2161 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล อาจารย์ผู้สอนร่วม:รศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล อ. ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ 
PH2151คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.ดร. พรสิริ วนรัฐกาลรศ. ดร. ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
PH2132คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพภาคการศึกษาที่ 1รศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล อาจารย์ผู้สอนร่วม:อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ 
PH2122คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ภาคการศึกษาที่ 1รศ.ดร. ประยูรศักดิ์ เปลื้องผลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ดร. พรสิริ วนรัฐิกาลอ. ดร. สุกัญญา เพชรศิริเวทย์
PH1181คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร. สุกัญญา เพชรศิริเวทย์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
รศ. ดร. ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
PH1142คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพภาคการศึกษาที่ 1อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ 
PM2103 คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลภาคการศึกษาที่ 1ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ ,
ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ศิรประภา ทับทิม 
อ. อธิรัตน์ อํานวยผล 
อ.รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์ 
PM 3013คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิทยาภาคการศึกษาที่ 1อ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์, ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ ผศ.ศิรประภา ทับทิม ดร.สราวุฒิ โพธิ์ศรี
PM3113 คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิทยา 1ภาคการศึกษาที่ 1ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์, ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ศิรประภา ทับทิมอ.รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์ผศ.นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุลดร.สราวุฒิ โพธิ์ศรี
PP3123คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิทยา 2ภาคการศึกษาที่ 1ผศ.ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ, อ.รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.อธิรัตน์ อํานวยผลดร.สราวุฒิ โพธิ์ศรีผศ.ศิรประภา ทับทิม
ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ดร.บุณฑรี ศิริวาริน
PP3131คณะเภสัชศาสตร์ปฏิบัติการเภสัชวิทยาภาคการศึกษาที่ 1ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี, ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ผศ.ศิรประภา ทับทิม
อ.รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์ ดร.บุณฑรี ศิริวาริน
PP3603คณะเภสัชศาสตร์เคมีของยา 1ภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร.จิรัฐติกาล ไม้จีนอ.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
PP3622คณะเภสัชศาสตร์เภสัชวิเคราะห์ 1ภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร. จิรัฐติกาล ไม้จีนอ. ภูริต ธนะรังสฤษฏ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
รศ. พวงแก้ว ลัคนทินพร
อ. ศิริพร พันธุวนิช
อ. สุวรรณา จารุนุช
อ. ดร. กนกภรณ์ สวัสดี
อ. ปารวัณ รามนันทน์
PP3631คณะเภสัชศาสตร์ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1ภาคการศึกษาที่ 1อ.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์ อ.ปารวัณ รามนันทน์  อาจารย์ผู้สอนร่วม:
รศ. พวงแก้ว ลัคนทินพร อ.ดร. นวลตา ม่วงน้อยเจริญ อ. ศิริพร พันธุวนิช 
อ. สุวรรณา จารุนุช
รศ. ดร. รัตนา อินทรานุปกรณ์ ผศ. ดร. อรัญญา จุติวิบูลย์สุข อ.ดร. กนกภรณ์ สวัสดี
อ. ดร. จิรัฐติกาล ไม้จีน
อ. นิติกานต์ ธิปันแก้ว 
PP3743คณะเภสัชศาสตร์เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. ดร. ปวีณา ว่องตระกูลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.ดร. วารุณี ลี้สัจจะกูล
ผศ. ดร. สุนี ชายณรงค์
ดร. ปารภัทร โศภารักษ์
อ.หรรษา มหามงคล
PP3751คณะเภสัชศาสตร์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมภาคการศึกษาที่ 1ผศ.ดร.ปวีณา ว่องตระกูลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.ดร.วารุณี ลี้สัจจะกูล
ผศ.ดร.สุนี ชาญณรงค์
อ.ดร.ปารภัทร โศภารักษ์
อ.หรรษา มหามงคล
PP4112คณะเภสัชศาสตร์เภสัชบำบัด 3ภาคการศึกษาที่ 1อ.พศิน หัสดํา
อ.ขัตติยะ มั่งคั่ง
อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ศิรประภา ทับทิม
อ. อธิรัตน์ อำนวยผล
อ. ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล อ. อมรเทพ ไวยพาลา
อ. วิชชุตา เพชรชู
PP4122คณะเภสัชศาสตร์เภสัชบำบัดภาคการศึกษาที่ 1อ.อธิรัตน์ อํานวยผล อ.พศิน หัสดําอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ผศ. ศิรประภา ทับทิม
อ. ขัตติยะ มั่งคั่ง
อ. ดร. บุณฑรี ศิริวาริน
PP4131คณะเภสัชศาสตร์ปฏิบัติการเภสัชบำบัดภาคการศึกษาที่ 1อ.พศิน หัสดํา
อ.วิชชุตา เพชรชู
อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
อ. ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล อ. อธิรัตน์ อำนวยผล
อ. อมรเทพ ไวยพาลา
ผศ. ศิรประภา ทับทิม
อ. วัลย์ลดา แสงวิไลสาธรอ. จตุรัส พูลมงคล
อ. ภัทรานันท์ เตรียมสติ
PP4232คณะเภสัชศาสตร์เภสัชกรรมโรงพยาบาลภาคการศึกษาที่ 1บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุขผศ. ปิยะวัน วงศ์บุญหนัก
PP4412คณะเภสัชศาสตร์นิติเภสัชและจรรยาบรรณภาคการศึกษาที่ 1ดร. ศรัณย์ กอสนานอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก
PP4903คณะเภสัชศาสตร์เภสัชเวท 2ภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร. กนกภรณ์ สวัสดีรศ. ชาญชัย สาดแสงจันทร์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
รศ. ดร. รัตนา อินทรานุปกรณ์ ผศ. ดร. อรัญญา จุติวิบูลย์สุข
PP5111คณะเภสัชศาสตร์เภสัชบําบัด 6ภาคการศึกษาที่ 1อ. ขัตติยะ มั่งคั่งอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. วิชชุตา เพชรชู
PP5122 คณะเภสัชศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิกภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ, ผ.ศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณอาจารย์ผู้สอนร่วม: 
อ. นลินพร ประเสริฐโสภา
PP5142คณะเภสัชศาสตร์พิษวิทยาคลินิกภาคการศึกษาที่ 1ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี  ดร. บุณฑรี ศิริวารินอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ดร. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
อ. ขัตติยะ มั่งคั่ง
PM5172คณะเภสัชศาสตร์โรคที่เกิดจากยาภาคการศึกษาที่ 1อ. อมรเทพ ไวยพาลาอ. อธิรัตน์ อำนวยผลอาจารย์ผู้สอนร่วม: 
ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
ผศ.ศิรประภา ทับทิม
อ.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล
อ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
อ.ขัตติยะ มั่งคั่ง
อ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์
อ.พศิน หัสดํา
อ.วัลย์ลดา แสงวิไลสาธร
PP5192คณะเภสัชศาสตร์การบริบาลทางเภสัชกรรม 3ภาคการศึกษาที่ 1
อ. อธิรัตน์ อำนวยผล
า ทับทิม / อ จัตุรัส พูลมงคล
อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร อรนิภา วงศ์สีลโชติ
อ. อธิรัตน์ อํานวยผล
อ. พศิน หัสดํา
อ.ขัตติยะ มั่งคั่ง
อ.รุ่งนภา เต็งไตรสรณ์
อ.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล
อ.วิชชุตา เพชรชู
อ.อมรเทพ ไวยพาลา
อ.จตุรัส พูลมงคล
อ.วัลย์ลดา แสงวิไลสาธร
อ.ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี
อ.ดร. บุณฑรี ศิริวาริน
อ.ภัทรานันท์ เตรียมสติ
PP5342คณะเภสัชศาสตร์การจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร. วิรัตน์ ทองรอดอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
PP5352คณะเภสัชศาสตร์อาการวิทยาสำหรับเภสัชกรภาคการศึกษาที่ 1อ. พศิน หัสดำ อ. จตุรัส พุลมงคลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
อ. ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล
ผศ. นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
อ. วัลย์ลดา แสงวิไลสาธร
อ. ดร. บุณฑรี ศิริวาริน
PP5422คณะเภสัชศาสตร์เภสัชเศรษฐศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. ดร. มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรีอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร. วิรัตน์ ทองรอด
PP5542 คณะเภสัชศาสตร์เภสัชระบาดวิทยาภาคการศึกษาที่ 1อ. ชุลีพร ละเอียดดีอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร. วิรัตน์ ทองรอดผศ. ดร. มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรีผศ. ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก
PP5792คณะเภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางภาคการศึกษาที่ 1อ. หรรษา มหามงคลอาจารย์ผู้สอนร่วม: 
ผศ. ดร. ปวีณา ว่องตระกูล
PS 2323คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรรีวิทยาภาคการศึกษาที่ 1อ. รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.เมตตา  โพธิ์กลิ่น   
ผศ.ดร.อัญชลี  ชุ่มบัวทอง 
ผศ. จันเพ็ญ บางสำรวจ 
PS 2033คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรีรวิทยาของมนุษย์ ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. ดร.อัญชลี  ชุ่มบัวทอง อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.เมตตา  โพธิ์กลิ่น   
ผศ.ดร.อัญชลี  ชุ่มบัวทอง 
ผศ. จันเพ็ญ บางสำรวจ
PS2002คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรีรวิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาที่ 1อ. รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.เมตตา  โพธิ์กลิ่น   
ผศ.ดร.อัญชลี  ชุ่มบัวทอง 
ผศ. จันเพ็ญ บางสำรวจ
PT1021 คณะกายภาพบำบัดมูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 1  ภาคการศึกษาที่ 1อ. กวีพงศ์  จตุรงคสัมฤทธิ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ. ดร.ภัสสร วิชิต
อ. ดร.พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
อ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. กนกอร ขาวสร้อย
อ. กวีพงศ์  จตุรงคสัมฤทธิ์
PT2022คณะกายภาพบำบัดพื้นฐานการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดภาคการศึกษาที่ 1ผศ. ดร. เสาวนีย์ วรวุฒางกูรอาจารย์ผู้สอนร่วม: อ. กนกอร ขาวสร้อยอ. ดร. บุญรัตน์ โง้วตระกูลอ. น้ำผึ้ง ปุญญนิรันดร์
PT2143คณะกายภาพบำบัดชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์พื้นฐานภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร. ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร. พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
อ. ชญานี แก้วทอง
PT3022คณะกายภาพบำบัดหลักการปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. สุนทรี ชยาวัชรกุลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร. ภัสสร วิชิต
อ. เชาว์นวิทย์ สุทธวานิช
อ. จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ 
PT3163 คณะกายภาพบำบัดการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2 ภาคการศึกษาที่ 1อ. ณรัตน์  พิชัยยงค์วงศ์ดีอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร. เจนจิรา  อัสพันธ์
อ. ดร. สุดาพร   พุ่มเมือง
PT3223คณะกายภาพบำบัดการจัด ดัด และดึง ภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.อรียาภรณ์ จงเสถียรธรรมอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. กวีพงศ์ จตุรงคสัมฤทธิ์
อ. วรรณิษา แสนพันธ์
อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ
PT3343คณะกายภาพบำบัดการวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า  ภาคการศึกษาที่ 1อ. น้ำผึ้ง   ปุญญนิรันดร์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ยิ่งลักษณ์  วิรุณรัตนกิจ
อ. ดวงพร  เบญจณราสุทธิ์
อ. ดร. ดร.นพพร คุรุเสถียร
PT3512คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดระบบประสาท 1 ภาคการศึกษาที่ 1อ. ธิดาพร  ไตรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.รุ้งเพชร  สงวนพงษ์
อ. ดร.สุภาณี    ชวนเชย
อ. ดร.ภัสสร   วิชิต
อ. น้ำผึ้ง  ปุญญนิรันดร์
อ. พญ.ประวีณา     ดิเรกวัฒนชัย
PT3521คณะกายภาพบำบัดการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 1ภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร.สุภาณี ชวนเชยอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร.บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อ.สมนึก ส่งวาณิชย์
PT3861คณะกายภาพบำบัดบูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2ภาคการศึกษาที่ 1อ. ณรัตน์  พิชัยยงค์วงศ์ดีอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร. นพพร   คุรุเสถียร ผศ.ดร.เสาวนีย์ วรวุฒางกูร
อ. ดวงพร เบญจนราสุทธิ์
อ. ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี อ.ดร.อารียาภรณ์  จงเสถียรธรรม   ผศ.สุนทรี   ชยาวัชรกุล อ.กวีพงศ์ จาตุรงคสัมฤทธิ์ อ. วรรณิษา แสนพันธ์
อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ 
อ. สมนึก ส่งวาณิช
อ. ดร.บุญรัตน์  โง้วตระกูล
PT3913คณะกายภาพบำบัดพื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์ภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.สุภาณี ชวนเชยอาจารย์ผู้สอนร่วม:
นพ.โชคชัย สุวรรณกิจบริหารผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธนอ.นพ.ดร.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชรพ.ต.อ.พญ.อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่นอ.พญ.วีราภรณ์ พุฒิวงศ์รักษ์อ.พญ.สุขมาส สุวรรณวลัยกรนาวาโท นายแพทย์ รณฤทธิ์ สิงห์ปรุผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณอาจารย์แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐอาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศรีอาจารย์ จุติพงศ์ ผังนิรันดร์
PT4032คณะกายภาพบำบัดกฎหมายและการบริหารงานภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ.ดร.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร
ผศ.ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฎ์
อ. ดวงหทัย  แสงสว่าง
ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช
ผศ.ดร.จิตวรี ขำเดช
อ.ปรีชา อัศวโกสินทร์ชัย
อ.เรวดี  จังศิริพรปกรณ์
PT4412 คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2ภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.นพพร    คุรุเสถียรอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดวงพร   เบญจนราสุทธิ์
ผศ. ยิ่งลักษณ์  วิรุณรัตนกิจ
อ. ดร.อรียาภรณ์   จงเสถียรธรรม
อ. ดร.นพพร   คุรุเสถียร
อ. กวีพงศ์       จตุรงคสัมฤทธิ์
อ. วรรณิษา  แสนพันธ์
อ. สิริพิชญ์       เจริญสุขศิริ
รศ. ดร. สืบศักดิ์ นันทวานิช
PT4611 คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจและไหลเวียนโลหิต 2ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. ดร. เสาวณีย์ วรวุฒางกูรอาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ดร. เสาวณีย์ วรวุฒางกูร
ผศ. สุนทรี ชยาวัชรกุล
อ. ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี
PT4702 คณะกายภาพบำบัดโครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. นิภาพร ริโกอาจารย์ผู้สอนร่วม:
คณาจารย์คณะกายภาพบำบัดอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์
PT4711 คณะกายภาพบำบัดระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ภาคการศึกษาที่ 1ผศ. นิภาพร ริโกอาจารย์ผู้สอนร่วม:
คณาจารย์คณะกายภาพบำบัดอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์
PT4721คณะกายภาพบำบัดโครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดภาคการศึกษาที่ 1ผศ. นิภาพร ริโกอาจารย์ผู้สอนร่วม:
คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด
PT4821คณะกายภาพบำบัดบูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3  ภาคการศึกษาที่ 1อ. สมนึก ส่งวาณิชย์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
ผศ. ดร.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร
อ. ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ. ดร.บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อ. ดร.ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์
อ. สุภาณี ชวนเชย
อ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. กนกอร ขาวสร้อย
อ. สมนึก ส่งวาณิชย์
PT4911คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดในการกีฬาภาคการศึกษาที่ 1อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร. อรียาภรณ์ จงเสถียรธรรม
อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
อ. สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ
อ. พรรษา อมรมงคล
PT4912คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงามภาคการศึกษาที่ 1อ. ปวีนุช  ศรีมงคลชัยอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ปวีนุช  ศรีมงคลชัย
อ. ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี 
ผศ. ดร.ปวีณา  ว่องตระกูล
อ. ปวริศา ทรัพย์ประเสริฐ
อ. ดร.เบญริตา จิตอารี 
PT4921คณะกายภาพบำบัดการส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงอายุ ภาคการศึกษาที่ 1อ.ดร.เจนจิรา อัสพันธ์อาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ.ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ.ดร.สุดาพร พุ่มเมือง
อ.ดร.เจนจิรา อัสพันธ์
อ.เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
PT4922คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ และภาวะเฉพาะอื่นๆภาคการศึกษาที่ 1อ. กภ. มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.กภ. บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อ. ดร.กภ. พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
อ. ดร.กภ. ภัสสร วิชิต
อ. กภ.ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. ดร.กภ. ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์ผศ.ศิรประภา ทับทิม
PT4923คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ และภาวะเฉพาะอื่นๆภาคการศึกษาที่ 1อ. กภ. มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูลอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.กภ. บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อ. ดร.กภ. พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
อ. ดร.กภ. ภัสสร วิชิต
อ. กภ.ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. ดร.กภ. ณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์ผศ.ศิรประภา ทับทิม
PT4942คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดในชุมชนภาคการศึกษาที่ 1อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิชอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ. ดร.เจนจิรา อัสพันธ์
อ. ดร.สุดาพร พุ่มเมือง
อ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
PT4962 คณะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิชอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
อ. ดร.เจนจิรา อัสพันธ์
อ. ดร.สุดาพร พุ่มเมือง
อ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อ. เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
PV 1601คณะเภสัชศาสตร์บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรมภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร. วิรัตน์ ทองรอดอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ดร. ศรัณย์ กอสนาน
ST1053คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถิติเบื้องต้นภาคการศึกษาที่ 1อ. ดร.นพมาศ อัครจันทโชติอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ภัททิตา เลิศจริยพร
ST2003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีวสถิติภาคการศึกษาที่ 1
อ. ดร.นพมาศ อัครจันทโชติอาจารย์ผู้สอนร่วม:
อ. ภัททิตา เลิศจริยพร
ST2013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์สถิตเพื่อการบริบาลสุขภาพภาคการศึกษาที่ 1อ. ภัททิตา   เลิศจริยพร 
ST2043คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1อ.อลิศรา  พรายแก้ว
ST 2053คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถิติธุรกิจภาคการศึกษาที่ 1อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร