บริการเสนอซื้อหนังสือ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

กรณี นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

แจ้งรายชื่อที่ต้องการเสนอซื้อ โดย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เสนอรายชื่อหนังสือ
ศูนย์บรรณสารสนเทศจะรับพิจารณาในรายละเอียด ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ก่อนจะจัดซื้อต่อไป

ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือ กรณีอาจารย์โดยผ่านคณะวิชา  มีลำดับดังนี้
1. ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือที่ต้องการจัดหา
2. กรอกข้อมูลหนังสือ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
3. ผ่านความเห็นชอบจาก ประธานหรือคณะกรรมการวิชาการ และลงนามในแบบฟอร์มรายชื่อหนังสือที่ต้องการจัดหา
4. ส่งเอกสารดังกล่าวมายังศูนย์บรรณสารสนเทศ