รายชื่อหนังสือ

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะการแพทย์แผนจีน
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ประมวลกฎหมาย
อ้างอิงกฎหมาย

คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
Bachelor of Business Administration (International Program)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิทัล

คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและหลักการพยาบาล
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
สาขาวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
Bachelor of Arts Program in English-Chinese (International Program)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาจีนศึกษา